บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    2636  

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่


นาย ประพจน์ พรหมฟัง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

053-114062

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง เตือนจิตร สมบัตินันทน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

053-114062

[email protected]

นางสาว กนกวรรณ วัฒนกีบุตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

053-114062

[email protected]

นาง ศิริกานดา อะกะเรือน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

053-114062

[email protected]

นางสาว มณฑิรา ทองแย้ม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

053-114062

[email protected]

นางสาว นารีรัตน์ คำธง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

053114062

cmi_r[email protected]

นาง ศุภวรรณ คำจันทร์

พนักงานพิมพ์ ส4

053-114062

[email protected]

นาย วีระพันธ์ ทระปัญญา

พนักงานขับรถ

053-114062

[email protected]

นาย ดวงจันทร์ มะนาว

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

053-114062

[email protected]

นางสาว ธิดารัตน์ ภูคะเณร

นักจัดการงานทั่วไป

053-114062

[email protected]

นาย ศราวุธ ตะนะ

พนักงานขับรถ

053-114062

[email protected]

นาย อภิรักษ์ คำโพธา

พนักงานขับรถ

053-114062

[email protected]

นาย วุฒิชัย แต่งกลอน

พนักงานขับรถ

053114062

[email protected]

นาย อมรฤทธิ์ แก้วมณี

พนักงานขับรถ

053114062

[email protected]

นางสาว จินตนา กาโจทย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

053-114062

[email protected]

นางสาว ภัทรวดี รัศมีคำเวียงสา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ

053114062

[email protected]

นาง นิตยา สุวรรณรัตน์

พนักงานทำความสะอาด

053-114062

[email protected]

นาย นิรุช คำปิดทอง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

053-114062

[email protected]

นาย ฐิติวัฒน์ ญาณะแขก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

053-114062

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ประพจน์ พรหมฟัง

นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ

053114062

[email protected]

นาง วาสนา ไชยเสนา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

053-114062

[email protected]

นาง ศิราพร เชื้ออ้วน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

053-114062

[email protected]

นาย ชวลิต อินทรพงษ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

053-114062

[email protected]

นางสาว มนัสกานต์ ทะสุใจ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

053114062

[email protected]

นางสาว ธัญญพัทธ์ ใจบาล

053114062

[email protected]

นาย วิฑูรย์ ทนาราช

ช่างซ่อมบำรุง ช4

053-114062

[email protected]

นาย สรศักดิ์ กิติกุศล

ช่างไม้ ช2

053-114062

[email protected]

นาย วรรณ พงษ์ไฝ

ช่างไม้ ช2

053-114062

[email protected]

นาง กนกพร จันทิมา

พนักงานธุรการ ส4

053-114062

[email protected]

นาย ธงชัย วงศ์จันทร์

ช่างซ่อมบำรุง ช4

053-114062

[email protected]ail.go.th

นางสาว กัญญารัตน์ ทาโน

นักเกษตร

053-114062

[email protected]

นางสาว อนงค์นาฏ จันทร์ใส

ผู้ช่วยปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

053114062

[email protected]

นางสาว มนัญชญา ข้าวจ้าว

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานข้อมูลโรงงาน

053114062

[email protected]

นาย จำรัส วงค์มูล

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

[email protected]

นาย บุญศรี ครองเทพ

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

[email protected]

นาย สุวรรณ ใฝ่ไพโรจน์

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

[email protected]

นาย สุรินทร์ พลประอินทร์

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

[email protected]

นาย ปารินทร์ เพ็ชรพลอยศรี

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

[email protected]

นาย เทิดพงค์ นาราช

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053114062

[email protected]

นาย ภานุพงศ์ พิมพ์ปุ

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

[email protected]

นาย ศุภกิตติ นออินทร์

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053114062

[email protected]

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาย รัชรังสี รัชนิพนธ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

053-114062

[email protected]

นางสาว ชุติกาญจน์ งามวิสัย

นักวิชการเกษตรชำนาญการ

053114062

[email protected]

นาง อังคณา ช้างชนะ

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4

053-114062

[email protected]

นาย อดิเรก มังคะละ

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4

053-114062

[email protected]

นาย วิกรม กาวีแว่น

พนักงานภาคการผลิต

งานควบคุมคุณภาพ

053-114062

[email protected]

นาย กนต์ธีร์ พัฒนกิจเกษตร

พนักงานภาคการผลิต

งานควบคุมคุณภาพ

053-114062

[email protected]

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว พัชร์ธนวัญญ์ สมานิตย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

053-114062

[email protected]

นาง ชลิดา อ่อง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

053114062

[email protected]

นาย วิชาญ คำหล้า

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

053-114062

[email protected]

นางสาว ชนากานต์ แสนคำ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการตลาดและ

คลังเมล็ดพันธุ์

053-114062

[email protected]

นาย ทินกร นามปา

พนักงานภาคการผลิต

งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

053-114062

[email protected]

นาย กิจวัตร ค้าขาย

พนังานภาคการผลิต

งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

053-114062

[email protected]

นาย สรวิชญ์ อินชุม

พนักงานภาคการผลิต

งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

053114062

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นาง แขสุมาลย์ ปัญญากาศ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

053114062

[email protected]

นาง พรรณสรา ปัญญะแสง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร

นาแปลงใหญ่

053-114062

[email protected]

นางสาว รัญชน์วรัตถ์ หมื่นใจโม

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร

ศูนย์ข้าวชุมชน

053114062

[email protected]

นาย วิศิษฐ์ หมายบรรจง

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

โครงการหลวง

053114062

[email protected]

นาย ชิษณุพงค์ ตาวคำวัน

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

โครงการพระราชดำริ

053-114062

[email protected]