บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    637  

นาย ขจร โนวัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง เตือนจิตร สมบัตินันทน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว กนกวรรณ วัฒนกีบุตร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว มณฑิรา ทองแย้ม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาง ศิริกานดา อะกะเรือน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาง ศุภวรรณ คำจันทร์

พนักงานพิมพ์ ส4

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย อำนาจ อินพรหม

พนักงานขับรถ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย อมรฤทธิ์ แก้วมณี

พนักงานขับรถ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย วีระพันธ์ ทระปัญญา

พนักงานขับรถ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย ดวงจันทร์ มะนาว

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว จินตนา กาโจทย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ธิดารัตน์ ภูคะเณร

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย วาริน ทะบุญ

พนักงานขับรถยนต์

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย ศราวุธ ตะนะ

พนักงานขับรถ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาง นิตยา สุวรรณรัตน์

พนักงานทำความสะอาด

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย นิรุช คำปิดทอง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย ฐิติวัฒน์ ญาณะแขก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาง แขสุมาลย์ ปัญญากาศ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาง วาสนา ไชยเสนา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว พัชร์ธนวัญญ์ สมานิตย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย นิคม มะธุ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย ชวลิต อินทรพงษ์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย วรรณ พงษ์ไฝ

ช่างไม้ ช2

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย สรศักดิ์ กิติกุศล

ช่างไม้ ช2

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย เฉลา ช้างสัมฤทธิ์

ช่างเครื่องจักรกล ช4

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธงชัย วงศ์จันทร์

ช่างซ่อมบำรุง ช4

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิฑูรย์ ทนาราช

ช่างซ่อมบำรุง ช4

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว กัญญารัตน์ ทาโน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย กิจวัตร ค้าขาย

พนังานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย บุญศรี ครองเทพ

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย สุรินทร์ พลประอินทร์

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย จำรัส วงค์มูล

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธนพล จันไกย

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย ปารินทร์ เพ็ชรพลอยศรี

พนักงานภาคการผลิต

งานโรงงาน

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาย สุรชัย สุดสาคร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย รัชรังสี รัชนิพนธ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาง อังคณา ช้างชนะ

พนักงานห้องปฏิบัติการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย อดิเรก มังคะละ

พนักงานห้องปฏิบัติการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิกรม กาวีแว่น

พนักงานภาคการผลิต

งานควบคุมคุณภาพ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย กนต์ธีร์ พัฒนกิจเกษตร

พนักงานภาคการผลิต

งานควบคุมคุณภาพ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาง นลินี เจริญบวรศักดิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาง ศิราพร เชื้ออ้วน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิชาญ คำหล้า

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย ชิษณุพงค์ ตาวคำวัน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย ทินกร นามปา

พนักงานภาคการผลิต

งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย พิสิษฐ พันธุศาสจร์

พนักงานภาคการผลิต

งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาย สุวรรณ ใฝ่ไพโรจน์

พนักงานภาคการผลิต

งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นาย ประพจน์ พรหมฟัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

093-3288073

Prapoj.p@rice.mail.go.th

นาง กนกพร จันทิมา

พนักงานธุรการ

053-114062

cmi_rsc@rice.mail.go.th

นาง พรรณสรา ปัญญะแสง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร (นาแปลงใหญ่)

053-114062

Prapoj.p@rice.mail.go.th

นาย ศราวุฒิ มูลงาม

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร (ศูนย์ข้าวชุมชน)

053-114062

Prapoj.p@rice.mail.go.th

นาย วิศิษฎ์ ใหม่บรรจง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร (โครงการหลวง)

053-114062

Prapoj.p@rice.mail.go.th