ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงาน Field day จังหวัดลำพูน


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงาน Field day จังหวัดลำพูน

   

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงาน Field day  จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 เมษายน 2564  นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน