ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564


    ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564

    นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โดยนายประพจน์  พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัลำพูน ครั้งที่ 1/2564 และนำเสนอโครงการนาแปลงใหญ่ข้าวจำนวน 2 แปลงโดยมีแปลงใหญ่ที่เสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณาทั้งหมดจำนวน 19 แปลง ณ ห้องประชุม จามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน