ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูนกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 4/2565


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูนกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 4/2565

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน และสรุปแผนงานโครงการสำคัญที่หน่วยงานจะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันวางแผนแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2566 ให้เหมาะสมต่อชนิดสินค้าเกษตรของจังหวัด รวมถึงตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน