ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับนโยบายผู้ว่าฯ แก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดลำพูน


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับนโยบายผู้ว่าฯ แก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดลำพูน

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดลำพูน โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมและรับฟังภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ และทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับเกษตรกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงานร่วมกันดำเนินงานให้สอดคล้องในด้านเกษตรพอเพียง เกษตรสุขภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรคุณภาพสูง และลำพูนฟู้ดแฟร์ รวมถึงทำอย่างไรในการช่วยกันแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด