กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เร่งประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเกษตรกรรับประโยชน์เต็มที่


    กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เร่งประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเกษตรกรรับประโยชน์เต็มที่

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายประพจน์ พรหมฟัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพัชร์ธนวัญญ์ สมานิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง โดยมี นายกฤษฎิน คำตัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการฯ และตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร นายธีรวุฒิ อัครธราดล และ นายไพฑูรย์ รื่นสุข ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมการชี้แจงการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย อันจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กรมการข้าวตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ