ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการหลวงและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการหลวงและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

    วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566" โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง กล่าวรายงานการดำเนินงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุม และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง มอบนโยบายการบูรณาการกานปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีแผนการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโครงการหลวงเข้าร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รวมถึงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจัดทำงบประมาณปี 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่