ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    726  

   


 ประวัติศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดเชียงใหม่

  • ปี 2527 เริ่มงานก่อสร้างศูนย์ขยายพันธุ์พืช 7 จังหวัดเชียงใหม่ กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แผนงานการผลิตและขยายพันธุ์พืช
  • ปี 2529 เริ่มดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พืชไร่ พืชผัก ภายใต้แผนงานผลิตและขยายพันธุ์พืช
  • ปี 2543 ก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงเก็บ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิดเมล็ดพันธุ์พืช
  • ปี 2545 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ตามการปรับโครงสร้างของกรมส่ง    เสริมการเกษตร
  • ปี 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่" เปลี่ยนสังกัดจา กรมส่งเสริมการเกษตร เป็น กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์