ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2565 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-07-11 22:05:03

อ่านต่อ...

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ พบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จำนวน 200 คน ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ พบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จำนวน 200 คน ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-06-30 20:08:53

อ่านต่อ...

สัมมนาเชื่อมโยงเครื่อข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา

สัมมนาเชื่อมโยงเครื่อข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ และร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลแก่ เกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรดีเด่น ระดับประเทศ ร่วมถึงร่วมฟังอภิปรายในหัวข้อเรื่อง นโยบายการผลิตข้าวและการสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรชาวนาและหัวข้ออนาคตชาวไทยปรับตัวอย่างไรให้ยังยืน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-06-27 11:34:23

อ่านต่อ...

สารวัตรข้าวผู้พิทักษ์ชาวนาไทย

สารวัตรข้าวผู้พิทักษ์ชาวนาไทย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สารวัตรข้าวมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-06-27 11:29:47

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่รับนโนบายเพื่อการปฏิบัติเต็มกำลัง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่รับนโนบายเพื่อการปฏิบัติเต็มกำลัง วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายวีระวุฒิ อัครธราดล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วย นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และประธานกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ในการติดตามผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อชี้แนะแนวทางในการแก้ไขและการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของกรมการข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมนำคำแนะนำอันเป็นประโยชน์นี้ไปดำเนินการต่อไป

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-06-10 09:51:38

อ่านต่อ...

ศูนย์ฯ ข้าวเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์การใช้เมล็ดพันธุ์ดีให้ทันฝน

ศูนย์ฯ ข้าวเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์การใช้เมล็ดพันธุ์ดีให้ทันฝน วันที่ 6-9 มิถุนายน 2565 นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวาสนา ไชยเสนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวมันสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางชลิดา อ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอต่างๆ พร้อมทั้งนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจำหน่ายให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรที่มีต้องการในวันดังกล่าว สร้างความสนใจและความพึงพอใจให้กับเกษตรกรที่สามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวได้สะดวกและลดต้นทุนในการเดินทางเป็นอย่างมาก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-06-10 09:22:24

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เร่งเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง เตรียมพื้นที่พร้อมรับฤดูฝนเต็มที่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เร่งเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง เตรียมพื้นที่พร้อมรับฤดูฝนเต็มที่ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกัญญารัตน์ ทาโน และนางสาวสุนิสา ดาบุญ เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เร่งควบคุมการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ณ บ้านต้นเหียว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามกระบวนการขั้นตอนที่ได้มาตรฐานให้เสร็จสิ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในฤดูฝนที่กำลังมาถึงนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเก็บเกี่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ เป็นอย่างยิ่ง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-06-04 14:53:21

อ่านต่อ...

ศูนย์ฯ ข้าวเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ปูพรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายและประโยชน์ของการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน

ศูนย์ฯ ข้าวเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ปูพรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายและประโยชน์ของการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน นี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงเกษตรกรในทุกพื้นที่ โดยวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางสาวพัชร์ธนวัญญ์ สมานิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชลิดา อ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจำหน่ายในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สนใจเข้ามาซื้อเมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมาก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-06-02 18:56:14

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดทัพ "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสัญจร" เพื่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดทัพ "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสัญจร" เพื่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ออกพื้นที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อให้พี่น้องชาวนาสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-06-02 18:51:03

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เร่งเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพตอบรับความต้องการเกษตรกรให้ทันฝน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เร่งเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพตอบรับความต้องการเกษตรกรให้ทันฝน เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ได้มาตรฐานเพื่อนำไปเพาะปลูกให้ทันต่อฤดูกาลเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จึงเร่งทำการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวตามขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบรับกับความต้องการของเกษตรกร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-05-26 10:37:06

อ่านต่อ...

#สุดปัง!!! เกษตรกรยอมรับ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ชั้นเยี่ยม

#สุดปัง!!! เกษตรกรยอมรับ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ชั้นเยี่ยม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เดินทางเข้ามาซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูฝนที่กำลังจะถึงนี้กันเป็นจำนวนมากทุกวัน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-05-26 10:25:52

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสัญจร นำเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่มือเกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสัญจร นำเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่มือเกษตรกร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวคุณภาพดี ได้มาตรฐาน พันธุ์สันป่าตอง 1 ออกพื้นที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวถึงหน้าประตูบ้านท่าน แล้ว โดยมีแผนการเคาะประตูบ้านท่าน ได้แก่ วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรเข้ามารับองค์ความรู้และซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปปลูกกันนะคะ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-05-26 10:20:52

อ่านต่อ...