โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

นางสาวศรีสกุล  ทำดี

                                                     รักษาการในตำแหน่ง

  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                  หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์            หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ      

                                                                          2surachai                  

   นางไฝทอง  ลอมศรี                         น.ส.ศรีสกุล  ทำดี                        นายสุรชัย  สุดสาคร       

  รายชื่อสมาชิก                                  รายชื่อสมาชิก                                  รายชื่อสมาชิก        

   

         หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์         หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

                                          

 นางนลินี  เจริญบวรศักดิ์                             นายประพจน์  พรหมฟัง

                           รายชื่อสมาชิก                                             รายชื่อสมาชิก