ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว

เรื่อง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น

                   เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายอื่นเข้ามาแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทางราชการ

                   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                         ประกาศ   ณ วันที่   29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

                  

                         

                                                                                                          ศรีสกุล ทำดี

                                                                                  (นางสาวศรีสกุล ทำดี)

                                                                         นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

                                                     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

                                                                        ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว