ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ราคากลาง

ของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าหันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๖ เครื่อง

                 

                   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                   ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                   ๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                   ๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายอผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                   ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                   ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                   ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                   ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

                   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                                         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://cmi-rsc go.th หรือ www.sprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๑๑-๔๐๖๒ ในวันและเวลาราชการ

 

                   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าวจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://cmi-rsc.go.th และ www.sprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

                                     

 

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

                                     

                                                                 

                                                                                                                     (นางสาวศรีสกุล ทำดี)

                                   

                                                                                                           นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

                                                                                        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

                                                                                                          ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว

 

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา