ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕o แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-biddng) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๘๓๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
สามพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                      ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์ม จำนวน ๑ คัน
                      แทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า

                      ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงนของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุดคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรมดหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเซียงใหม่ กรมการข้าว ณ วันประกาศประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอางปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวตราคาอิเล็กรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ hltp://cmi-rsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๑๑-๔๐๖๒ ในวันและเวลาราชการ                       

                       ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเซียงใหม่ กรมการช้าว ผ่านทางอีมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าวจะชี้แจงรายละเอียดดัง
กล่าวผ่านทางเว็บไตต์ http //cmi-rsc go.th และ www.qprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔                                                                 

                                                           

                                                                    ศรีสกุล ทำดี

                                                             (นางสาวศรีสกุล ทำดี)

                                                    นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
                                  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
                                                  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว

 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา