มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

583,225

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  480,425 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 275,975 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

แสดง # 
ชื่อ
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ จำนวน 240 แคร่
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แก้ไข)
สอบราคาจ้างทำแคร่รองรับเมล้ดพันธุ์ข้าว (แก้ไข)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าบฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร
การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร
จำหน่ายวัสดุใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด (33 รายการ)