บทบาทภารกิจ

 

บทบาทหน้าที่ 

1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
6. ช่วยเหลือสนับสนุนและเผยแพร่วิทยาการเมล็ดพันธุ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าว
7. ตรวจติดตามให้การรับรองระบบการผลิตข้าวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกร
8. ให้บริการและดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์และรับรองมาตรฐานข้าว


พื้นที่รับผิดชอบ

เขตการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. จังหวัดเชียงใหม่ 
2. จังหวัดลำพูน
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป้าหมายการผลิต 

ประมาณ 3,000-3,500 ตัน/ปี