มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

บทบาทภารกิจ


บทบาทหน้าที่

1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายเพื่อสนับสนุนและกระจายเมล็ดพันธุ์
2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
6. ช่วยเหลือ สนับสนุนและเผยแพร่วิทยาการเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าว
7. ตรวจติดตามให้การรับรองระบบการผลิตข้าวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกร
8. ให้บริการและดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์และรับรองมาตราฐานข้าว


พื้นที่รับผิดชอบ

เขตการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. จังหวัดเชียงใหม่ 
2. จังหวัดลำพูน
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

เป้าหมายการผลิต

ประมาณ 2,500-3,500 ตัน/ปี