บทบาทภารกิจ


บทบาทหน้าที่

1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายเพื่อสนับสนุนและกระจายเมล็ดพันธุ์
2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
6. ช่วยเหลือ สนับสนุนและเผยแพร่วิทยาการเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าว
7. ตรวจติดตามให้การรับรองระบบการผลิตข้าวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกร
8. ให้บริการและดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์และรับรองมาตราฐานข้าว


พื้นที่รับผิดชอบ

เขตการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. จังหวัดเชียงใหม่ 
2. จังหวัดลำพูน
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

เป้าหมายการผลิต

ประมาณ 2,500-3,500 ตัน/ปี