มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฝน 60

71,400 

21 525
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฝน 60  149,100 20 500
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 258,775 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ
ร่วมให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันคะยอม พร้อมกด้วยคณะทำงานประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดลำพูน ปี 2559 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559 กิจกรรมพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง"วิศวกรรมแม่โจ้1" ณ บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ให้คำแนะนำติดตามการตัดถอนพันธุ์ปน โรค แมลง แปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปลงส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559
กิจกรรมพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559
ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรในการปฏิบัติการผลิตข้าว GAP พร้อมตรวจสมุดบันทึก GAP-02 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์, การตลาดเมล็ดพันธุ์ และการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์
เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว
กิจกรรมพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ บ้านวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ติดตามแปลงข้าวอินทรีย์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ของผู้ตรวจประเมินภายนอกในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดย