เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 28 เมษายน 2563

เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิจชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการเข้าร่วมประชุมโดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการงานร่วมกันในปี 2563 พร้อมทั้ง รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีวาระสำคัญที่ประธานแจ้งให้ทราบ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และ การติดตามสถานการณ์การขายสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19) ในพื้นท่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งหารือในที่ประชุมในการจัดหาตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามฤดูกาลทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และพิจารณาการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี ขวัญ ขวัญ, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม