เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
260,625
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
305,625
20
500

กข-แม่โจ้2

ชั้นพันธุ์ขยาย

แล้ง 61 13,225 21 525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 18 มกราคม 2561

นายสุรชัย  สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี(GAP Seed) ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561 ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว กรุงเทพฯ

S 95854596 S 95854597 S 95854595