มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 18 มกราคม 2561

นายสุรชัย  สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี(GAP Seed) ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561 ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว กรุงเทพฯ

S 95854596 S 95854597 S 95854595