มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฝน 60

71,400 

21 525
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฝน 60  149,100 20 500
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 258,775 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 18 มกราคม 2561

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

 1227729 1227728