มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่16-17 มกราคม 2561

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกาตรชำนาญการ และนางสาวกนกวรรณ  สมสิงห์คำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรจากเทศบาลตำบลป่าสัก เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลป่าสักจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ออกตรวจประเมินเบื้องต้นแปลงเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

S 6823947 S 6823949 S 6823945 20180104 0069 20180104 0068