เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
156,600
20
500
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
สันป่าตอง1
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 61
225,650
21
525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศราวุฒิ มูลงาม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ร่วมบรรยาย หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามกระบวนการผลิต GAP ในหัวข้อ "ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในแปลงของเกษตรกร" ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ณ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

49172 49154 49166 49158