มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศราวุฒิ มูลงาม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ร่วมบรรยาย หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามกระบวนการผลิต GAP ในหัวข้อ "ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในแปลงของเกษตรกร" ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ณ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

49172 49154 49166 49158