มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2561

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สุ่มตัวอย่างข้าวแห้ง พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน 60 พื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 2,201 กระสอบ และ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 2,200 กระสอบ

S 65421326 S 65421325 S 65421332 S 65421331 S 65421320