เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 5 มกราคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 63
406,850
27
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 63
หมดแล้ว
26 
650 

หมายเหตุ :  จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าสินค้าจะหมด

ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เบอร์ 053-114078

                                            ขั้นตอนการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน

------------------------------------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในตำแหน่งพนักงานภาคการผลิต พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 อัตรา นั้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานภาคการผลิต (โรงงาน)

ลำดับที่   ชื่อ – สกุล        เลขประจำตัวสอบ              

1   นายภัณยู วงคำอ้าย   640101

2  นายบุญศรี ครองเทพ   640102

3  นายธนพงษ์ ดีตา  640103

4  นายสุรินทร์ พลประอินทร์  640104

5  นายปารินทร์ เพ็ชรพลอยศรี 640105

6  นายเทิดพงศ์ นาราช  640106

7  นายจำรัส วงค์มูล  640107

8  นายกิจวัตร ค้าขาย  640108

9  นายปุณยวีร์ ชีรัง  640109

10 นายสหรัฐ อนุปรีดา  640110

11  นายพีรพงษ์ วิภาดาคุณานนท์  640111

12  นายก้องภพ ศรีมูล  640112

13  นายสุรพงษ์ กิสคม  640113

14  นายธนพล จันไกย  640114

15  นายอภิสิทธิ์ โนวิชัย  640115

16  นายวัชรพงศ์ ปันตุ้ย  640116

17  นายจักรกฤษ ปันปวง  640117

18  นายสมศักดิ์ ตะกลือ  640118

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานภาคการผลิต (งานควบคุมคุณภาพ)

ลำดับที่   ชื่อ – สกุล  เลขประจำตัวสอบ

1  นายชาญวุฒิ กลิ่นน้อย  640201

2  นายวิกรม กาวีแว่น  640202

3  นายทักษิณ ชุมภูแสน  640203

4  นายสุวิทย์ วังศรี  640204

5  นายฐิติโชติ ปุนนะมา  640205

6  นายชนม์พิสิฐ ชีวาพนาคีรี  640206

7  นายสง่า แสนคำ  640207

8  นายนพชัย อุประบ่อง  640208

9  นายกนต์ธีร์ พัฒนกิจเกษตร  640209

10  นายพรพรหม กิจสมพร  640210

11 ว่าที่ ร.ต.ชาตรี อึ้งสมบัติดี 640211

12 นายอโนชา ทิพย์ปัญญา  640212

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานภาคการผลิต (งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์)

ลำดับที่      ชื่อ – สกุล      เลขประจำตัวสอบ

1  นายษุไทย งามจริยาธรรม  640301

2  ว่าที่ร.ท.วิเชียร ชุมภู  640302

3  นายสุวรรณ ใฝ่ไพโรจน์  640303

4  นายสรวิศ พิทักษ์   640304

5  นายหมอกฟ้า จองเช  640305

6 ส.ต.ทินกร นามปา  640306

7  นายพิสิษฐ์ พันธุศาสตร์  640307

8  นายศุภธณิศร์ ขัดคำ  640308

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานภาคการผลิต

ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ที่ วิธีการสอบคัดเลือก

วัน เวลาและสถานที่

ในการสอบคัดเลือก

1.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ภาคปฏิบัติ)

2.ภาคประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

- สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่          ชื่อ – สกุล         เลขประจำตัวสอบ

1  นายอรรถพล โมราเจริญ  640401

2  นายอภิชน ศรีบุญเรือง  640403

3  นายวีรพงศ์ เฟื่องประสบ  640404

4  นายศราวุธ ตะนะ  640405

5  นายฉัตรชัย จีนะวรรณ์  640406

6  นายณัฐกานต์ อภิชัย  640407

7  นายวรเชษฐา เชษฐภาดา  640408

8  นายหนุ่ม ศรีโวย  640409

9  นายปิยะ มั่นมณี  640410

10  นายอติชาต ศรีสกุล  640411

11 นายวรวัฒน์ อ้อยหวาน  640412

12  นายศรายุทธ สายคำอ้าย  640413

13  นายมงคล แอ่นดอน  640414

14  นายวาริน ทะบุญ  640415

15  นายอนุรักษ์ เทพสถาผล  640416

16  นายชัยวัฒน์ สุยะเสน  640417

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วิธีการสอบคัดเลือก  วัน เวลาและสถานที่  ในการสอบคัดเลือก

1.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งใช้วิธีการทดสอบปฏิบัติ

2.ภาคประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

- สอบสัมภาษณ์ และทดสอบปฏิบัติ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ลำดับที่       ชื่อ – สกุล    เลขประจำตัวสอบ

1 นางสาวพรพัชรนันท์ สุขสุนัย  640501

2 นางสาวณัฐวีกานต์ วงษ์ดิษ 640502

3 นางสุภัทรา วิปุละ 640503

4 นางสาวสายธาร ขอนดอก 640504

5 นางสาวพฤกษา ตะนะภา  640505

6  นางสาวภควดี ดีทิตย์  640506

7  นางสาวเคียงเดือน ธรรมสิทธิ์  640507

8  นางสาวธัญลักษณ์ สินธูรณ์  640508

9  นางสาวศิวัตตรา โต๊ะสิงห์  640509

10  นางสาวพิมพิกา เผ่าดี  640510

11  นางสาวปวีณ์กร ยุวศิริกุลชัย  640511

12  นางสาวศิริพร จันป้อตา  640512

13  นางสาวเกตุสุดา จิตเมตตา  640513

14  นางสาวปานน้ำผึ้ง เปาป้อ  640514

15  นางสาวเรืองพิมล วงษ์มั่น  640515

16  นายธนภัทร สุขแก้ว  640516

17  นางสาวพัสภร กมลเพชร  640517

18  นางสาวนราภรณ์ ศรีโท  640518

19  นายศราวุธ หล้าใจ  640519

20  นายณัฐพล ใจสุข  640520

21  นางสาวสมิตา ไชยปิน  640521

22  นางสาวโชติกา อินต๊ะใจ  640522

23  นางสาวณัฐกานต์ ธรรมขัน  640523

24  นางสาวฤดีพร กอบความดี  640524

25  นางสาวพัชรีญา ปวนจอก  640525

26  นางสาวกชกร พิมสาร  640526

27  นายพสิษฐ์ แซ่ล้อ  640527

28  นางสาวสายฝน อินทะจันทร์  640528

29 นางสาวฐิตารีย์ พันธจารุพงศ์  640529

30 นางสาวธิดารัตน์ ภูคะเณร 640530

31 นายธนากร ไชยวงค์ 640531

32 นางสาวนริศรา รจนาสม  640532

33  นายสุรเมศ คงเมือง  640533

34  นางสาวรุจิรา วัฒนานนท์  640534

35  นางสาวณัทพล ปิ่นจุไร  640535

36  นายนภดล เรือนสุภาธง 640536

37 นางสาวอังคณา เตจ๊ะฝั้น 640537

38 นางสาวศศิฉาย ระวิวัฒน์ 640538

39 นายอดิเรก วงศ์พิมสอน 640539

40 นางสาวธนิฐตา พิรากรณ์ 640540

41 นายสุรชัย อ่วมประเสริฐ 640541

42 นางสาวธิดารัตน์ สุริยวงศ์  640542

43  นางสาวพรพรรณ เชี่ยววิชา  640543

44 นางสาวณิชาพร พันธุออน  640544

45  นางปัทมา กรวัตร  640545

46  นางสาวณัฐนันท์ สุดใจ  640546

47  นางสาวรุ่งนภา เหมทานนท์  640547

48  นางสาวกชกร เทพอรชร  640548

49  นางสาวอรนุช ศรีตา  640549

50  นางสาววราภรณ์ พรมละอองวัน  640550

51  นางสาวดาราวรรณ วงค์หลวง  640551

52  นางสาวกุลนรี ต๊ะกัณทา  640552

53 นางสาวสุดารัตน์ เมืองอินทร์ 640553

54 นางภูษณิศา สิทธิเอี่ยมศักดิ์  640554

55  นางสาวธัญญาลักษณ์ อุดมโภชน์  640555

56  นางสาวเปรมกมล คำมา  640556

57  นายเจษฎา ชัยชนะ  640557

58 นางสาวมณฑากานต์ ปีนัง  640558

59  นางสาวพัทธนนันท์ ปีนัง  640559

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วิธีการสอบคัดเลือก  วัน เวลาและสถานที่  ในการสอบคัดเลือก

1.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งใช้วิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบ 60 ข้อ 60 คะแนน

2.ภาคประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

- สอบข้อเขียน เวลา 09.00-10.00 น.

- สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30-12.00 น.

ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์

ลำดับที่  ชื่อ – สกุล  เลขประจำตัวสอบ

1  นายธีรพงศ์ ชุมภู  640601

2 นางสาวกัญญารัตน์ ทาโน  640602

3  นายทศพร เด่นจักร  640604

4  นายสิรวิชญ์ สมฤทธิ์  640605

5 นายวิศิษฐ์ หมายบรรจง 640607

6 นายศรัณยู เครือแสนธิ  640608

7  นางสาวณัฐนันท์ บุญยะพันธ์  640609

8 นายชิษณุชา บุณยบวรวิวัฒน์  640610

9 นางสาวกานต์ชนก พุ่มเมฆ  640611

10 นางสาวกมลทิพย์ สิงห์น้อย 640612

11 นางสาวพรนภัส มนุษย์พัฒนา  640614

12  นางสาวปาณิสรา อินทะวัง  640615

13 นางสาวนัชนิฎา พงค์ดา 640616

14 นางสาวสุจิณณา วรรณราช 640617

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์

ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วิธีการสอบคัดเลือก  วัน เวลาและสถานที่  ในการสอบคัดเลือก

1.สอบความรู้ความสามารถด้านงานเกษตร (100 คะแนน)

2.สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

- สอบข้อเขียน เวลา 09.00-10.30 น.

- สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 เป็นต้นไป

ณ อาคารควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การประกาศรายชื่อผู้สอบได้จะประกาศชื่อเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยจะติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และเว็บไซต์ cmi-rsc.ricethailand.go.th/

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

3. การเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

3.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

3.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

3.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

3.5 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบคัดเลือก จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับ การสอบคัดเลือกนั้น

3.6 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ ไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

3.7 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำจะต้องหยุดทันที

3.8 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

3.9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

3.10 ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

นางสาวศรีสกุล  ทำดี

(นางสาวศรีสกุล ทำดี)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่