เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช)
  2. ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร
  3. ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  4. ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่ง นักเกษตร