มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

ประวัติศูนย์

History

 

ประวัติศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดเชียงใหม่


ปี 2527 เริ่มงานก่อสร้างศูนย์ขยายพันธุ์พืช 7 จังหวัดเชียงใหม่ กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แผนงานการผลิตและขยายพันธุ์พืช
ปี 2529 เริ่มดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พืชไร่ พืชผัก ภายใต้แผนงานผลิตและขยายพันธุ์พืช
ปี 2543 ก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงเก็บ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิดเมล็ดพันธุ์พืช
ปี 2545 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ตามการปรับโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเกษตร
ปี 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เปลี่ยนสังกัดจากรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์