ประวัติศูนย์

History

 

ประวัติศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดเชียงใหม่


ปี 2527 เริ่มงานก่อสร้างศูนย์ขยายพันธุ์พืช 7 จังหวัดเชียงใหม่ กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แผนงานการผลิตและขยายพันธุ์พืช
ปี 2529 เริ่มดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พืชไร่ พืชผัก ภายใต้แผนงานผลิตและขยายพันธุ์พืช
ปี 2543 ก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงเก็บ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิดเมล็ดพันธุ์พืช
ปี 2545 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ตามการปรับโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเกษตร
ปี 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เปลี่ยนสังกัดจากรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์