ภาพของการแบ่งชั้นพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์พืช

  1. ชั้นเมล็ดพันธุ์คัด (Breeder Seed) คือ
...
...