มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

1 นายอุดม สิทธิมาลย์
ร้านอุดมการณ์ค้า บ้านเลขที่ 293 ม.12 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51100
โทรศัพท์ 081-0244212 07-003/2559-61

2 นายวีรเดช หลวงโปธา
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ลำพูน จำกัด
บ้านเลขที่ 19 ถ.วังขวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-530059 07-004/2559-61

3 นายกิติพงษ์ กิติบุตร
สหกรณ์การเกษตรป่าซาง จำกัด บ้านเลขที่ 445 ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 053-520441 07- 006/2559-61

4 นางศรีไพร สุทธิกุล
สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด บ้านเลขที่ 204/11 ม.2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทรศัพท์ 053 -591204 07-007/2559-61

5 นางยุภา บุตรทรัพย์
ร้านนภาการเกษตร บ้านเลขที่ 304 ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โทรศัพท์ 081-8855703 07-018/2559-61

6 นางกิ่งเพชร นันตา
ร้านกิ่งเพชรการเกษตร บ้านเลขที่ 86/3 ม.12 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โทรศัพท์ 089-5397433 07-002/2557-59

7 นายชูเกียรติ ปันตา
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน บ้านเลขที่ 202 ม.18 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
โทรศัพท์ 053-501774 07-007/2557-59