มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการใช้เมล็ดพันธุ์ดี สนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นให้มีการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี  งานศูนย์บริการชาวนา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีใหม่  เพื่อให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

1.ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่าย

2.ดำเนินการ/ประสานงานถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดี

3.พัฒนา สนับสนุน ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

4. พัฒนา สนับสนุน ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น

5. ปฏิบัติการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


https://seedtechpp.kku.ac.th/Download/library/12%20seed%20production%20.pdf