การตลาดเมล็ดพันธุ์

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวruangkhow 01

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ ได้แก่

                   1.  ความชื้นของเมล็ดพืช

                   2.  อุณหภูมิที่ใช้การเก็บรักษา

                   3.  ความชื้นสัมพัทธ์

                   4.  การรบกวนสัตว์รบกวน เช่น แมลง มอด มด

 หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว

                   1)  เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการลดความชื้นแล้วอยู่ในระดับที่ปลอดภัยในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

                   2)  สถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต้องป้องกันแดดและฝนได้ มีการระบายอากาศที่ดี

                   3)  มีวัสดุรองรับกองเมล็ดพันธุ์ เช่น แคร่ ไม่ควรวางบนพื้นดินหรือซีเมนต์โดยตรง หรือวางชิดฝาผนังมากเกินไป

                   4)  มีระบบควบคุมการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการสับสน และเกิดการปะปนพันธุ์ โดยการติดป้ายบ่งชี้ หรือทำเครื่องหมายที่กระสอบบรรจุ

                   5)  ไม่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในที่เดียวหรือใกล้กับความชื้นหรือตัวนำความชื้น เช่น เก็บรักษาร่วมกับปุ๋ย สารเคมี หรือเก็บใกล้แหล่งน้ำ

                   6)  ตรวจสอบสภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมเตรียมการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูที่อาจเข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการเก็บรักษา

สภาพของโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดี

โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ จะต้องมีคุณลักษณะที่แตกต่างและพิเศษกว่าโรงเก็บสินค้าทั่วๆไป ด้วยเหตุที่ว่าเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตและจะต้องคงความมีชีวิตนี้ไว้ด้วย โรงเก็บจึงต้องมีสภาพที่เหมาะสมมั่นคงแข็งแรงและสามารถป้องกันสิ่งต่างๆ ที่จะมากระทบและเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเมล็ดพันธุ์ได้โดยหลักการทั่วๆไป โดยสภาพของโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1.  พื้นที่จัดเก็บ ควรราบเรียบสม่ำเสมอ มั่นคง แข็งแรง สามารถทานน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ที่กดทับได้

2.  ป้องกันน้ำได้  ดังที่ทราบกันดี  น้ำเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดของเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการเก็บรักษา  โรงเก็บจึงต้องสามารถป้องกันน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นการสาดจากน้ำฝน  การไหลท่วมจากภายนอก  หรือการซึมผ่านจากน้ำใต้ดิน

      3.  มีการระบายอากาศที่ดี  การระบายอากาศให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทภายในโรงเก็บเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดความร้อนและความชื้นสะสมภายในกองเมล็ดพันธุ์  โรงเก็บที่มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ  จะช่วยในการระบายอากาศได้ดี

      4.  ป้องกันศัตรูได้  โดยเฉพาะนก หนู และแมลง มักสร้างปัญหาเข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการเก็บรักษาเป็นอย่างมาก โรงเก็บจึงควรสร้างอย่างแข็งแรงมิดชิด ปราศจากร่องและซอกแตกตามผนังอาคาร อันทำให้ศัตรูต่างๆ นั้น  เคลื่อนย้ายเข้าหรืออาศัยเป็นแหล่งหลบซ่อนได้ง่าย

                   5.  ความสะอาดของโรงเก็บและอาณาบริเวณ เป็นสิ่งที่ต้องดูแลอยู่เป็นประจำ  นอกจากจะช่วยลดอัตราการระบาดของศัตรูได้มากแล้ว โรงเก็บที่สะอาดยังสร้างภาพพจน์ความมีคุณค่าต่อสินค้าเมล็ดพันธุ์แก่ผู้ได้พบเห็นด้วย

                   การบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ในโรงเก็บ

                   1.  เมื่อได้กำหนดพื้นที่จัดเก็บและวิธีการเก็บรักษาแล้ว การวางแผนควบคุมการจัดการต่อไปจะกระทำได้สะดวก จากการคำนวณเพียงง่ายๆก็จะทำให้ทราบความสามารถในการบรรจุของโรงเก็บหนึ่งๆ และเมื่อทราบเป้าหมายแผนการผลิตในแต่ละฤดู ทำให้สามารถเตรียมการและทราบสถานการณ์การเก็บรักษาได้ล่วงหน้าค่อนข้างแน่นอน

                   2.  สำหรับการควบคุมการจัดเก็บ  จะต้องจัดทำผังควบคุมเลียนแบบผังช่องเก็บตามโรงเก็บนั้นติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนปฏิบัติงานเพื่อแสดงข้อมูลการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ในแต่ละช่องเก็บและเพื่อความสะดวก ควรจะกำหนดการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแต่ละล๊อตมีปริมาณตามขนาดความจุในแต่ละช่องเก็บเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพื้นที่เก็บรักษา ในกรณีมีขนาดล๊อตของเมล็ดพันธุ์ไม่เท่ากัน หรือมิฉะนั้นบางช่องเก็บจะต้องจัดเมล็ดพันธุ์จากหลายล๊อตเข้าเก็บด้วยกันอาจก่อให้เกิดการสับสนได้

                   3.  การจัดเมล็ดพันธุ์เข้าเก็บทุกล๊อตจะต้องจัดทำบัตรแสดงรายการเมล็ดพันธุ์คล้ายบัตรประจำตัวเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญพร้อมช่องบันทึกการเคลื่อนไหวของเมล็ดพันธุ์ล๊อตนั้น บัตรแสดงรายการนี้ควรจะนำไปเสียบหรือแขวนไว้ตามตำแหน่งช่องเก็บในผังควบคุมที่จัดทำขึ้น  เมื่อมีการปฏิบัติต่อเมล็ดพันธุ์ในล๊อตนั้น เช่น การรมยา การจำหน่าย จัดส่ง การติดตามระดับคุณภาพ เป็นต้น ก็เพียงแต่หยิบแผ่นบัตรนั้นตามตำแหน่งของช่องเก็บในผังมาบันทึกหรือรวบรวมข้อมูล เสร็จแล้วก็นำกลับไปไว้ที่เดิมจนกว่าเมล็ดพันธุ์ล๊อตนั้นได้ถูกจำหน่ายหมดไปจึงค่อยเก็บรวบรวมบัตรนั้นเข้าแฟ้ม เตรียมเป็นพื้นที่เก็บสำหรับล๊อตอื่นต่อไป

                   4.  การจัดล๊อตเมล็ดพันธุ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบค้นประวัติที่มาของเมล็ดพันธุ์ชุดนั้นได้ว่าผลิตจากแหล่งใดมีการปฏิบัติอย่างไร การจัดล๊อตเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไปมักจะจัดรวมจากแหล่งที่มาซึ่งมีสภาพการผลิตจากแปลงเดียวกันหรือใกล้เคียงมีการเก็บเกี่ยวพร้อมกันและมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การดูแลและการจัดจำหน่าย เช่น กรณีเมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยวชุดนั้นมีความชื้นสูงต้องทำการลดความชื้นโดยเร่งด่วนหรือการพิจารณาว่าจะจัดเก็บและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ชุดใดก่อนหรือหลัง  เป็นต้น

สรุปข้อห้าม  7  ประการของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

ดังนี้

                    1.  อย่าเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นสูง  เพราะเมล็ดพันธุ์สามารถดูดความชื้นจากอากาศได้

                   2.  อย่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใกล้กับปุ๋ยหรือสารเคมีเพราะจะเกิดอันตรายโดยตรงต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์

                   3.  อย่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใกล้กับแหล่งน้ำหรือสถานที่ชื้นแฉะ เพราะมีความชื้นสูงซึ่งจะทำให้เมล็ดพันธุ์มีอายุสั้นเพราะดูดความชื้น

                   4.  อย่าเก็บเมล็ดพันธุ์บนพื้นโดยตรง  เพราะพื้นจะถ่ายเทความชื้นสู่เมล็ดทำให้กันความชื้นไม่ได้  อากาศถ่ายเทไม่ดี  เมล็ดจะเน่าเสียหายเร็ว

                   5.  อย่าให้มีศัตรูโรคแมลงขณะเก็บรักษาเพราะจะทำลายเมล็ดโดยตรง

                   6.  อย่าเก็บเมล็ดที่ตายแล้วเพราะเสียเวลา  ทุน  แรงงาน  และสถานที่

           7.  อย่าละเลยการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ขณะเก็บรักษาเพราะการตรวจสอบจะทำให้ทราบสภาพของคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อการวางแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์

kpt1

การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ซื้อคืน และเมล็ดพันธุ์ดีหลังการปรับปรุงสภาพ

kpt2

การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงโรงเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

ruangkhow 01การตลาดเมล็ดพันธุ์ ruangkhow 01

                   การตลาดเมล็ดพันธุ์  คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจ  ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะและคุณภาพดีเลิศขนาดไหนถ้ากิจการไม่ได้ดำเนินหน้าที่การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสำเร็จก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นแก่กิจการและยังมีอุปสรรคที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมการตลาด  ดังนั้น  จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการตลาดที่จะต้องปรับการตัดสินใจให้สามารถต่อสู้กับสภาวะที่ไม่แน่นอนในอนาคตให้ได้ด้วยการจัดการการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

                   การตลาดเมล็ดพันธุ์นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานการพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศ  การดำเนินงานด้านการตลาดเมล็ดพันธุ์มีความยากลำบากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์  สภาวะปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์  ได้แก่การเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ข้าวของชาวนา  ภาวะราคาข้าวเปลือกที่   ไม่แน่นอน  มีความผันผวนตลอดเวลา  ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  และกำหนดกลยุทธ์ในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์  การขยายฐานการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  ที่ทุกภาคส่วนได้มีการผลิตเพื่อกระจายสู่ชาวนาในช่องทางการจำหน่ายต่างๆ  ไม่ว่าจะผ่านเครือข่ายการตลาด  องค์กรท้องถิ่น  หรือเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตกระจายสู่พื้นที่ทำนาได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตและความต้องการของชาวนา

                   การบริหารการตลาด

                   คือ กระบวนการวางแผนและบริหารแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด หรือที่เรียกว่า 4 P ได้แก่

                   1.  ผลิตภัณฑ์ (product) ในที่นี้หมายถึงเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนผสมการตลาดสำคัญที่สุด       ที่นักการตลาดต้องยกมาพิจารณาก่อน โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมายจำเป็นต้องมีคุณภาพที่ดีเป็นพันธุ์ที่ชาวนาต้องการ

                   2.  ราคา (price) เป็นสิ่งที่กำหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรา แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกพัฒนาอย่างถูกต้องตามความต้องการของตลาดเป้าหมายแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์จะขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ราคาจะเป็นตัวแปรที่สำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าสนใจและยอมรับผลิตภัณฑ์นั้น อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาจะต้องถูกต้องและยุติธรรมโดยคำนึงถึงต้นทุน ลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย ราคาที่เหมาะสมจะเป็นตัวผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาดเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเกษตรกร

                   3.  การจัดจำหน่าย (place) หมายถึง ในการจัดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ดีเพียงใดก็ตาม หากไม่สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ทันเวลาที่ถูกต้อง และสถานที่ที่เขาต้องการแล้วก็จะด้อยความหมายลงไป ในการพิจารณาว่าจะวางผลิตภัณฑ์ในสถานที่ใดที่เหมาะสม และในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค เส้นทางนั้นจะต้องผ่านคนกลาง หรือสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ไปถึงมือชาวนาได้ทันเวลาที่ต้องการ

                   4.  ส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการสื่อความหมายให้ตลาดเป้าหมายได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะจำหน่าย ณ สถานที่ใด ระดับใด การส่งเสริมการตลาดเป็นตัวแปรตัวหนึ่งของส่วนประสมการตลาด โดยทำหน้าที่ชี้ชวนให้ลูกค้าเป้าหมายสนใจและซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ

                   ขั้นตอนการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

  1. ผู้ซื้อแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการเมล็ดพันธุ์ข้าวครบวงจร
  2. รับบัตรคิว กรณีสั่งจองล่วงหน้าตรวจสอบรายชื่อ ชนิด พันธุ์ และจำนวนที่สั่งจอง
  3. แจ้งชนิดพืช พันธุ์ และจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ
  4. จ่ายเงิน รับใบสั่งของและใบกำกับสินค้า (DOI) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
  5. ตรวจสอบใบสั่งของและใบกำกับสินค้า ( DOI) และใบเสร็จรับเงิน หากไม่ถูกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข
  6. นำใบสั่งของและใบกำกับสินค้า (DOI) และใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเมล็ดพันธุ์ ณ จุด จ่ายเมล็ดพันธุ์
  7. ตรวจนับจำนวนเมล็ดพันธุ์ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายก่อนเคลื่อนย้ายรถออกจากสถานที่จ่าย

kpt3