วันที่ 22 มกราคม 2561

23-01-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อประชุมชี้แจงการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นำเสนอการดำเนินงานตามภารกิจกรมการข้าว ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

Read more

วันที่ 18 มกราคม 2561

23-01-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายสุรชัย  สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี(GAP Seed) ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561 ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว กรุงเทพฯ   

Read more

วันที่ 18 มกราคม 2561

23-01-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่   

Read more

วันที่16-17 มกราคม 2561

23-01-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกาตรชำนาญการ และนางสาวกนกวรรณ  สมสิงห์คำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรจากเทศบาลตำบลป่าสัก เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลป่าสักจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ออกตรวจประเมินเบื้องต้นแปลงเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน     

Read more

วันที่ 15 มกราคม 2561

23-01-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ มูลตุ้ย เจ้าหน้าที่โครงการฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    

Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561

10-01-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศราวุฒิ มูลงาม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ร่วมบรรยาย หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามกระบวนการผลิต GAP ในหัวข้อ "ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในแปลงของเกษตรกร" ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ณ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่    

Read more

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มกรา…

10-01-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สุ่มตัวอย่างข้าวแห้ง พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน 60 พื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 2,201 กระสอบ และ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 2,200 กระสอบ      

Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 7 มกรา…

10-01-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดตั้งจุดบริการเกษตรกร ประชาชน ตามโครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่      

Read more

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

10-01-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2561         

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุค…

26-12-2560 Hits:82 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) 2561

Read more

วันที่ 24 ธันวาคม 2560

26-12-2560 Hits:34 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงาน " สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึ๊ด คนฮักหละปูน " ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน      

Read more

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2560

26-12-2560 Hits:28 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะผู้ตรวจประเมินศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ออกตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจรับรองข้าวGAP ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 เขตพื้นที่ในเขต อำเภอสันกำแพง และ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่       

Read more

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560

26-12-2560 Hits:44 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางสาวรสริน ทรตัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทางด้านเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมิน นายอภิชาติ ทิพย์ชะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และคณะศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP Grain จำนวน 9 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านท่าต้นงิ้ว กลุ่มบ้านหนองผำ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง กลุ่มบ้านทรายทอง กลุ่มบ้านฉางข้าวน้อย กลุ่มบ้านหนองหอย กลุ่มบ้านล้อง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง กลุ่มบ้านป่าเบาะ กลุ่มบ้านแม่แรง...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

22-12-2560 Hits:105 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) 2561

Read more

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2560

22-12-2560 Hits:46 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำโดยนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมงานเทศกาลข้าวไทยปี 2560 และฮ่วมใจ๋กั๋นบรรเลง วงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง ภาคเหนือ ณ ลานคนเมือง ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร            

Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

22-12-2560 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง จนท. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 12/2560 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

22-12-2560 Hits:49 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน      

Read more

รับสมัครงาน

13-12-2560 Hits:187 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฝน 60

50,000 

21 525
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฝน 60  - 20 500
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 - 21 525

หมายเหตุ : ข้าว กข-แม่โจ้ จะเริ่มมีการจำหน่าย สิ้นเดือนธันวาคม 2560

                 ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078