kingrama10

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

16-09-2562 Hits:34 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

11-09-2562 Hits:40 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่้อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่ง นักเกษตร

Read more

ประชุมภาคีเครือข่ายข้าวชุมชน

30-08-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่2/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนกำหนดเป้าหมายในระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดให้มีการดำเนินงานร่วมกัน ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่       

Read more

ร่วมงานจิตอาสา

30-08-2562 Hits:20 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจและปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ิเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดงเป็นประธาน ณ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่          

Read more

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

30-08-2562 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร จัดกิจกรรมแปลงเรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้ประเด็นการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ที่เหมาะสมในพื้นที่ และด้านการจัดการศัตรูข้าว ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด อ.เมืองลำพูน และติดตามชาวนาอาสา กิจกรรมเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว อ.ป่าซาง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 พร้อมแจ้งเตือนภัยและขอความร่วมมือชาวนาอาสา/ตัวแทนหมู่บ้านประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคไหม้และการระบาดของเพลี้ยไฟ จ.ลำพูน          

Read more

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

30-08-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการรอบ12 เดือน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562 (ต่อเนื่องปี 2558) ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่าป่าก๋อย หมู่ที่1 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน      

Read more

ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คงคลัง

30-08-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์คงคลังและวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่      

Read more

วันที่ 22 สิงหาคม2562

30-08-2562 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) รอบที่2 ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำพูน   

Read more

สอนน้องสำรวจแมลง

30-08-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสอนน้องสำรวจ ตามกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ที่ ร.ร.วัดสันป่าสัก และ ร.ร.วัดหนองซิว อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562        

Read more

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

30-08-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงนาแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่       

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

21-08-2562 Hits:86 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน (ตำแหน่ง นักเกษตร) ใบสมัคร

Read more

ทรงพระเจริญ

12-08-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่     

Read more

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

12-08-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่พร้อมทีมงานชาวศูนย์ฯต้อนรับคณะทีมงานสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว แขกแก้วมาเยือน ด้วยความยินดียิ่ง       

Read more

ปลูกข้าววันแม่

12-08-2562 Hits:20 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์      

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล

12-08-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว     

Read more

ทำบุญวันแม่

12-08-2562 Hits:20 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศูนย์ฯ วันที่ 9 สิงหาคม 2562     

Read more

ประชุมและคัดเลือกเกษตรกร

12-08-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฯ จัดประชุมชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อการบริโภคของประชากรเผ่าปกเกอะญอโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ปี 2562 จำนวน 50 คน ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขาบ้านพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน      

Read more

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

12-08-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนที่ รร.วัดสันป่าสัก และรร.วัดหนองซิว อ.เมือง จ.ลำพูน        

Read more

                      เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
กข-แม่โจ้ 2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 62
-
20
500
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 62
-
21
525
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 62
-
20
500
         

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078