วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

02-07-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน   

Read more

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

02-07-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับเขตที่ 6 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เขตที่6 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2561 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่                

Read more

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

02-07-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว     

Read more

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

02-07-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 ราย ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่        

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

02-07-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation ) จังหวัดลำพูน โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน    

Read more

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

02-07-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ร่วมงานและจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561

02-07-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561 โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานพิธีเปิด และนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวรายงาน ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

25-06-2561 Hits:16 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

25-06-2561 Hits:7 การกำหนดราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง เอกสารแนบ

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

25-06-2561 Hits:7 การกำหนดราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง เอกสารแนบ

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

19-06-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

15-06-2561 Hits:17 การกำหนดราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียด

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

14-06-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

14-06-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำโดยนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณแนวถนนด้านหน้าสนามหญ้าอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่         

Read more

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษ…

14-06-2561 Hits:26 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า 200 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เอกสารแนบที่ 1  

Read more

ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อค…

14-06-2561 Hits:21 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และเครื่องชั้งน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า 200 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ

Read more

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา…

14-06-2561 Hits:19 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า ระบบขับเคลื่อนแบบตีนตะขาบพร้อมรถเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ

Read more

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา…

14-06-2561 Hits:19 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า ระบบขับเคลื่อนแบบตีนตะขาบพร้อมรถเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078