วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ารับการฝึกอบรม"พัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการบริหารศัตรูข้าว" ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) โดยมีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่   

Read more

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 70 ราย ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา         

Read more

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง"การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ" ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก    

Read more

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์( Web Conference)เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน    

Read more

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ร่วมจัดเวทีชุมชนกับหน่วยงานภาคีเพื่อสร้างความเข้าใจ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคแนวทางแก้ไข พิจารณาแผนการผลิต พร้อมด้วยรับสมัครและสำรวจเกษตรกรเข้าร่วม GAP ปี2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ตำบลบ้านธิเข้าร่วมจำนวน 34 ราย           

Read more

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน      

Read more

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ร่วมจัดเวทีชุมชนกับหน่วยงานภาคีเพื่อสร้างความเข้าใจ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคแนวทางแก้ไข และพิจารณาแผนการผลิต ปี2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ตำบลบ้านธิเข้าร่วมจำนวน 56 ราย        

Read more

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านใหม่ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังปลูกข้าวเสร็จสิ้นทุกราย เพื่อสรุปปัญหาหลังการปลูก การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง ย้ำเตือนการตรวจถอนพันธุ์ปน จนถึงวางแผนเก็บเกี่ยวตามโซนพื้นที่ปลูก โดยสมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี    

Read more

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ ร่วมเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม "Mulberry In Love" ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่      

Read more

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งทีมงานศูนย์ฯ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนภายในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่            

Read more

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง 61 ณ บ้านสบสาหนองฟาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม พื้นที่ 70 ไร่ และบ้านใหม่ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม พื้นที่ 150 ไร่ ซึ่งทำการปักดำเสร็จสิ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-30 มกราคม 2561 และ 27...

Read more

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ"การผลิตข้าว" วิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 13 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมีนางสาวศรีสกุล ทำดี หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และนายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยาย/นำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่     

Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรเคมี จำนวน 30 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมี นายประพจน์ พรหมฟัง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ และ นายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยาย/นำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่      

Read more

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิยะดา สุทธิศักดิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง 61 ณ บ้านต้นขาม อ.แม่ริม และ บ้านสันต้นดู่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดย บ้านต้นขาม ทำการปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 เสร็จสิ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 10-19 ม.ค. 61 พื้นที่ 261 ไร่ ขณะที่บ้านสันต้นดู่ อยู่ระหว่างเริ่มทำการปลูกข้าวพันธุ์...

Read more

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิยะดา สุทธิศักดิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง 61 ณ บ้านต้นขาม อ.แม่ริม และ บ้านสันต้นดู่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดย บ้านต้นขาม ทำการปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 เสร็จสิ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 10-19 ม.ค. 61 พื้นที่ 261 ไร่ ขณะที่บ้านสันต้นดู่ อยู่ระหว่างเริ่มทำการปลูกข้าวพันธุ์...

Read more

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจามเทวีชั้น1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม     

Read more

วันที่ 29 มกราคม 2561

21-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมการข้าว(นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี    

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฝน 60

71,400 

21 525
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฝน 60  149,100 20 500
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 258,775 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078