Black Ribbon

122779549

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

27-07-2560 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ มูลตุ้ย นางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานและจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน         

Read more

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560

27-07-2560 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายณัฎฐ์ หาญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตามการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ปี 2560 ณ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง และ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมพื้นที่ 600 ไร่ เกษตรกร 300 ราย เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ กข 6 โดยวิธีการปักดำโดยใช้แรงงานคน    

Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

26-07-2560 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายสุรชัย สุดสาคร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต15 และ 16 (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน   

Read more

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

25-07-2560 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

 นายสุรชัย สุดสาคร  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต15 และ 16  (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

Read more

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

21-07-2560 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 24 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ท่าน เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมี นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายและนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่        

Read more

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

21-07-2560 Hits:5 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน 60 ณ บ้านต้นงิ้ว, บ้านดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต้นข้าวในแปลงกล้ามีความสมบูรณ์ดี ไม่พบโรค/แมลงระบาด จะเริ่มทำการปลูกตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป และ บ้านป่าจี้ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรทำการปลูกข้าวแล้ว จำนวน 3 ราย 44 ไร่      

Read more

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

21-07-2560 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนำพา จันทร์วงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายธีระศักดิ์ มูลตุ้ยและนางสาวกนกวรรณ สมสิงห์คำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร จัดประชุมเวทีเรียนรู้ การดำเนินงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม และประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 80 คน      

Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

21-07-2560 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายสุรชัย สุดสาคร รักษาการผู้อำนาวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ร่วมกับคณะทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบบริหารงานของส่วนราชการภูมิภาค(กพร.) ดูงานนาแปลงใหญ่ อำเภอ หางดง และแปลงใหญ่ ลำใย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   

Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

20-07-2560 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

19-07-2560 Hits:14 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ร่วมเป็นวิทยากรสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีดอนชัย หมู่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

18-07-2560 Hits:16 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และนางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตาม เยี่ยมเยือน และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 และ กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด อำเภอแม่ริม และสหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่    

Read more

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560

17-07-2560 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายสุรชัย สุดสาคร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการสัมมนา ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  

Read more

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

14-07-2560 Hits:14 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข แม่โจ้ 2 เพื่อผลิตในฤดู ฝน 60 และประชุมวางการจัดทำแปลงฯ ณ บ้านสันต้นดู่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 413 ไร่ เกษตรกร 31 ราย     

Read more

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

14-07-2560 Hits:17 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการจัดงานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนางสาวนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน     

Read more

นที่ 14 กรกฎาคม 2560

14-07-2560 Hits:20 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง และนางสาวกนกวรรณ สมสิงห์คำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร จัดประชุมติดตามหน่วยงานภาคี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน) เพื่อติดตามผลงานการดำเนินงานของหน่วยงานภาคี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนและคณะกรรมการแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

14-07-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ นำเกษตรกรโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์ โดยมี นางสาวศรีสกุล ทำดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้ความรู้เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ผักสวนครัว พืชตระกูลถั่ว ข้าว นำชมเรื่องการปรับปรุงสภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าว และพิพิธภัณฑ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่    

Read more

วันที่ 13 กรกฎาคม 60

13-07-2560 Hits:20 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกนกวรรณ สมสิงห์คำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560 ณ ห้องอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่    

Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

12-07-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายสุรชัย สุดสาคร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน    

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2560

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย (แล้ง 60) 151,875 21 525
กข-แม่โจ้2(แล้ง 60) 37,750 21 525

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078