Black Ribbon

122779549

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

23-02-2560 Hits:14 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกนกวรรณ สมสิงห์คำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ และนายเกียรติพงศ์ ลังกาพินธุ์ ตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดลำพูน เข้าอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ณ โรงแรมมารวย การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร 

Read more

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

23-02-2560 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

Read more

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

22-02-2560 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 

Read more

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

22-02-2560 Hits:4 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ (web Conference) " เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (single command) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

Read more

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

22-02-2560 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และนางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมมารวย การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร 

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

22-02-2560 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เป็นประธาน การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกผู้ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 10 กลุ่ม โดยมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดโรค-แมลง และทบทวนการกำจัดพันธุ์ปนในแปลง ณ บ้านปากทางสลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

20-02-2560 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ต้นแบบ) ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Read more

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

20-02-2560 Hits:11 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงและฝึกปฏิบัติระบบบริหารการคลังเมล็ดพันธุ์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 

Read more

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

17-02-2560 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว และคณะผู้ทำเกษตรอินทรีย์ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 

Read more

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

17-02-2560 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ติดตามให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไหม้ของข้าว  ณ ห้องประชุมตำบลหนองหนาม ตำบลตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2560  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

Read more

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

17-02-2560 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ท่านพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม

Read more

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

16-02-2560 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 

Read more

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

16-02-2560 Hits:11 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก, กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้รับเหมาทดสอบพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรอง GAP ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Read more

วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560

15-02-2560 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยมีนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กล่าวรายงานการจัดสัมมนาและ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดสัมมนา ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

Read more

วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560

15-02-2560 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ นำตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านปากทางสะลวง และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านสบสาหนองฟาน เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร 

Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

14-02-2560 Hits:11 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตข้าว ให้แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรพร้อมสู่AEC เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 29 ราย ณ เฮือนดาหลา รีสอร์ท ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าวอินทรีย์ ปี 2560

Read more

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

14-02-2560 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า" ในโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าวอินทรีย์ ปี 2560

Read more

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

14-02-2560 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โดย นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา บริเวณหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ 

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 16 มกราคม 2560

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ(25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย (ฝน59) 200,000 21 525
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย (ฝน59) 100,000 20 500