วันที่ 30 ตุลาคม 2560

01-11-2560 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ร่วมประชุมติดตามแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน    

Read more

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

01-11-2560 Hits:16 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำข้าราชการ และพนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่     

Read more

วันที่ 23 ตุลาคม 2560

01-11-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำโดยนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่     

Read more

วันที่ 21ตุลาคม 2560

01-11-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจแปลงงานวิจัย ข้าวในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง บ้านปากทางสลวง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม ร่วมเก็บ ข้อมูลและคลุมถุงตาข่าย กันนก ข้าว กข61ที่ปลูกเพื่อทดสอบ สภาพอากาศ รอบปลูกที่3 ของปีที่1      

Read more

วันที่ 21 ตุลาคม 2560

01-11-2560 Hits:26 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายรัชรังษี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรสริน ทรตัน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตรวจประเมินแปลงเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP       

Read more

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

20-10-2560 Hits:35 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อำเภอป่าซาง ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินงาน วางแผนการเก็บเกี่ยว การจำหน่ายผลผลิตข้าว และหารือการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำของเกษตรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่่าซาง จังหวัดลำพูน       

Read more

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

20-10-2560 Hits:32 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนการปฎิบัติงาน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง   

Read more

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

20-10-2560 Hits:43 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานกฐินกรมการข้าว ณ วัดกะพังสุรินทร์อารามหลวง อ.เมือง จ.ตรัง   

Read more

วันที่19 ตุลาคม 2560

20-10-2560 Hits:47 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมการข้าว (ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ครั้งที่ 3/2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง   

Read more

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

20-10-2560 Hits:42 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่รับมอบคุตีข้าว จำนวน 3 ใบและไม้ผากข้าว 1 อัน จากนายปั๋น เพ็งมาวรรณ บ้านตองกาย ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่     

Read more

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

19-10-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมีนายประพจน์ พรหมฟัง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมด้วยนายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นางศิราพร เชื้ออ้วน และนางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย/นำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่                 

Read more

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

18-10-2560 Hits:27 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง       

Read more

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

18-10-2560 Hits:29 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การตัดถอดพันธุ์ข้าว และแจ้งเตือนภัยการป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว พร้อมฝึกปฏิบัติการตรวจถอดพันธุ์ปนแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข6 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน และติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนศรีบัวบาน และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน        

Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

16-10-2560 Hits:29 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการแถลงข่าว ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการเปิดงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมเวียงศิริ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน       

Read more

วันที่ 16 ตุลาคม2560

16-10-2560 Hits:32 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ⯑ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอน วิธีการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกร ตามพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่    

Read more

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

16-10-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ Team Integration (คุยกับฉันท์พี่น้อง) ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว โดยมี ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ เป็นวิทยากร     

Read more

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

16-10-2560 Hits:21 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ แจกสมุดประจำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิก และติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พื้นที่รวม จำนวน 151 ไร่ และ บ้านแท่นคำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พื้นที่รวม จำนวน 180 ไร่ โดยข้าวทั้งหมดอยู่ในระยะแตกกอถึงเริ่มตั้งท้อง     

Read more

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

16-10-2560 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านต้นงิ้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พื้นที่รวม จำนวน 324 ไร่ โดยข้าวอยู่ในระยะแทงช่อจนถึงโน้มรวง จำนวน 118 ไร่, บ้านป่าจี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พื้นที่รวม จำนวน 64 ไร่ โดยข้าวทั้งหมดอยู่ในระยะแทงช่อจนถึงโน้มรวง     

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย  แล้ง 60

20,000 

21 525
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย แล้ง 60  - 20 500
กข-แม่โจ้2 แล้ง 60 - 21 525

หมายเหตุ : ข้าว กข-แม่โจ้ จะเริ่มมีการจำหน่าย ธันวาคม 2560

                 ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078