kingrama10

การขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน

28-05-2563 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2660254797543213&set=a.1388044971430875&type=3&theater

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่เปลี่ยนแปลง…

27-05-2563 Hits:2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศเผยแพ…

27-05-2563 Hits:3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more

วันที่ 28 เมษายน 2563

29-04-2563 Hits:26 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิจชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการเข้าร่วมประชุมโดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการงานร่วมกันในปี 2563 พร้อมทั้ง รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีวาระสำคัญที่ประธานแจ้งให้ทราบ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในสถานการณ์...

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชี…

24-04-2563 Hits:40 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศรายชื…

20-04-2563 Hits:42 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

16-04-2563 Hits:40 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดกระสอบปอชำรุด

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชน…

13-04-2563 Hits:38 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนมีนาคม 2563

Read more

วันที่ 8 เมษายน 2563

09-04-2563 Hits:28 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และคณะกรรมการตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ฤดูแล้ง ปี 2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ฤดูแล้ง ปี 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธ์ุข้าวและเตรียมการวางแผนตรวจติดแปลงอย่างเป็นทางการและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมแปลงขยายพันธุ์ออกตรวจติดตามแปลงร่วมกับเกษตรล่วงหน้าก่อนที่คณะกรรมการตรวจแปลงอย่างเป็นทางการจะไปตรวจ พร้อมทั้งทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจแปลง ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่     

Read more

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

09-04-2563 Hits:42 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยการใส่ปุ๋ย รดน้ำ ณ บริเวณสวนมะม่วงโครงการพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่          

Read more

สาระน่ารู้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

09-04-2563 Hits:34 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

08-04-2563 Hits:25 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชี…

26-03-2563 Hits:61 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

Read more

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

25-03-2563 Hits:46 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานและจัดนิทรรศการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางสุพัตรา นิ่มสกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธาน ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน      

Read more

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปล…

25-03-2563 Hits:42 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่1/2563 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการกลุ่มและปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่         

Read more

ทำบุญวันสถาปนากรมการข้าว

25-03-2563 Hits:51 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 14 ปี ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ข้าวและชาวนา     

Read more

คนดีศรีข้าว

25-03-2563 Hits:47 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รับโล่ประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลคนดีศรีข้าว ประจำปี 2562 จากนายประภัตร โพธสุทน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสถาปนากรมการข้าว ณ กรมการข้าว  

Read more

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพ…

25-03-2563 Hits:40 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี 2563 โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มาเป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่        

Read more

                      เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078