Black Ribbon

122779549

วันที่ 21-25 มีนาคม 2560

26-03-2560 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลัก GAP ข้าวของเกษตรกร(GAP Grain) แบบกลุ่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 พื้นที่ ต.ปากบ่อง, ต.บ้านเรือน, ต.ป่าซาง, อ.ป่าซาง และ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2560

23-03-2560 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายความร่วมมือศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวเพื่อการพัฒนาข้าวและชาวนาระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560 โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 

Read more

วันที่ 22-23 มีนาคม 2560

23-03-2560 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางศิราพร เชื้ออ้วน และนางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ที่ปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการเกษตรและระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Read more

วันที่ 22-24 มีนาคม 2560

23-03-2560 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

หัวหน้าบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ" ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ

Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2560

23-03-2560 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนยเมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 

Read more

วันที่ 22 มีค.2560 เวลา

23-03-2560 Hits:4 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference เพื่อสร้างความรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชุม Sc จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน 

Read more

วันที่ 22 มีนาคม 2560

23-03-2560 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วม โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ดี จังหวัดลำพูน ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

Read more

วันที่ 22 มีนาคม 2560

23-03-2560 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จ.เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรม จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้ารับการ อบรมและศึกษาดูงาน "การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  

Read more

วันที่ 21 มีนาคม 2560

23-03-2560 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วม โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ดี จังหวัดลำพูน ปี 2560 พร้อมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ชาวนาเก็บไว้ใช้ทำพันธุ์ ณ วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

Read more

วันที่ 20 มีค.2560

21-03-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ดี จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 สนับสนุนโครงการลดต้นทุน จังหวัดลำพูน ณ พื้นที่ อ.เมือง และ อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน

Read more

วันที่ 20 มีนาคม 2560

20-03-2560 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 

Read more

วันที่ 16 มีนาคม 2560

17-03-2560 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับรางวัลชมเชย คนดีศรีข้าว ประเภท ข้าราชการของกรมการข้าวประจำปี 2560 และคุณสรศักดิ์ กิติกุศล ช่างไม้ ส.2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ลูกจ้างประจำดีเด่น คนดีศรีข้าว โดยได้รับโล่ห์จาก ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ รร.รามาการ์ด้นส์ 

Read more

วันที่ 16 มีนาคม 2560

17-03-2560 Hits:16 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส สถาปนากรมการข้าวครบรอบ 11 ปี ณ บริเวณหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 

Read more

วันที่ 13-14 มีนาคม 2560

17-03-2560 Hits:14 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว ด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2560

17-03-2560 Hits:20 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาด ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2560

17-03-2560 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี จำนวน 24 คน พร้อมด้วยอาจารย์ จำนวน 1 ท่าน เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2560

17-03-2560 Hits:22 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมเปิดพิธีโครงการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2560 หลักสูตร "การฝึกอบรม Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Model)" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2560 และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ,เกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 4 คน ณ โรงแรงเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2560

13-03-2560 Hits:29 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมการติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ(25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย (ฝน59) 411,700 21 525
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย (ฝน59) 274,200 20 500