Black Ribbon

122779549

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

20-09-2560 Hits:20 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม)

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

20-09-2560 Hits:72 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

Read more

วันที่ 14 กันยายน 2560

14-09-2560 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ สมสิงห์คำ นางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้ในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่       

Read more

วันที่ 13 กันยายน 2560

14-09-2560 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ สมสิงห์คำ นางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน    

Read more

วันที่ 12 กันยายน 2560

12-09-2560 Hits:15 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เวลา 13.30 น. นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    

Read more

วันที่ 12 กันยายน 2560

12-09-2560 Hits:17 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เวลา 09.30 น. นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ มูลตุ้ย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมการประชุมตัวแทน 5 ประสานระดับจังหวัด โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง” ครั้งที่ 1/2560 โดยมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   

Read more

วันที่ 11-12 กันยายน 2560

12-09-2560 Hits:17 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวรายงาน และ นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเ…

11-09-2560 Hits:292 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่การสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

Read more

วันที่ 5-8 กันยายน 2560

07-09-2560 Hits:22 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน/60 ตามนโยบายของ ผอ.ศูนย์ฯ ในการติดตามกลุ่มฯ ที่ไม่เข็มแข็งโดยให้ เจ้าหน้าที่งานแปลงช่วยติดตามให้คำแนะนำและกระตุ้นสมาขิกให้มีความสนใจและเห็นความสำคัญในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ณ บ้านต้นงิ้ว อ.หางดง บ้านหนองบ้วหลวง และบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่       

Read more

วันที่ 1 กันยายน 2560

01-09-2560 Hits:28 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลท่านพลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมติดตามโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน       

Read more

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

01-09-2560 Hits:23 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เวลา13.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ตรวจติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2560 ณ หมู่ 8 บ้านศรีดอนชัย และหมู่ 5 บ้านสันทราย ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน     

Read more

วันที่31 สิงหาคม 2560

01-09-2560 Hits:28 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะทบทวนผล การตรวจประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์ เบื้องต้น (ภาคเหนือ) โดยมีว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เป็นประธานการประชุม ทบทวนผล การตรวจประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์ เบื้องต้น (ภาคเหนือ) ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่     

Read more

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

01-09-2560 Hits:38 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่      

Read more

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2560

01-09-2560 Hits:21 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และนายณัฐฏ์ หาญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ดำเนินการตรวจแปลงข้าวของเกษตรกร ภายใต้โครงการ Pre GAP ปี 60 ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน 5 ข้อ ครั้งที่ 1 ร่วมกับผู้ตรวจประเมินแปลงในพื้นที่ ณ ต.ทาปลาดุก ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา และ ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 500 ราย      

Read more

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

01-09-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมการติดตามงานของหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 2/2560 ภายใต้กิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) จังหวัดลำพูน โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

01-09-2560 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และนางสาวศรีสกุล ทำดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคนของ กรมการข้าว ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น        

Read more

วันที่ 17 - 26 สิงหาคม 2560

01-09-2560 Hits:26 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ เบื้องต้นของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียง ใหม่ เข้าตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ในเขต อ.ป่าแดด อ.เวียงแก่น และอ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 276 รายพื้นที่ 2,250 ไร่        

Read more

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

25-08-2560 Hits:23 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน    

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย  แล้ง 60 161,350 21 525
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย แล้ง 60  - 20 500
กข-แม่โจ้2 แล้ง 60 73,400 21 525

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078