วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

02-03-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ มูลตุ้ย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมเวทีเรียนรู้การดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ วิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงห้วยฮ่อมใน-นอก ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดวิทยาการด้านข้าวบนพื้นที่สูง ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เกษตรกร จำนวน 50 คน    

Read more

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

02-03-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 และ16 (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ) ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน    

Read more

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

02-03-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบแนวโน้มการทำนา ครั้งที่ 2 ปี 2560/61 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน   

Read more

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

26-02-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน      

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ารับการฝึกอบรม"พัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการบริหารศัตรูข้าว" ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) โดยมีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่   

Read more

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:29 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 70 ราย ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา         

Read more

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง"การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ" ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก    

Read more

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์( Web Conference)เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน    

Read more

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:29 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ร่วมจัดเวทีชุมชนกับหน่วยงานภาคีเพื่อสร้างความเข้าใจ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคแนวทางแก้ไข พิจารณาแผนการผลิต พร้อมด้วยรับสมัครและสำรวจเกษตรกรเข้าร่วม GAP ปี2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ตำบลบ้านธิเข้าร่วมจำนวน 34 ราย           

Read more

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน      

Read more

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ร่วมจัดเวทีชุมชนกับหน่วยงานภาคีเพื่อสร้างความเข้าใจ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคแนวทางแก้ไข และพิจารณาแผนการผลิต ปี2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ตำบลบ้านธิเข้าร่วมจำนวน 56 ราย        

Read more

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านใหม่ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังปลูกข้าวเสร็จสิ้นทุกราย เพื่อสรุปปัญหาหลังการปลูก การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง ย้ำเตือนการตรวจถอนพันธุ์ปน จนถึงวางแผนเก็บเกี่ยวตามโซนพื้นที่ปลูก โดยสมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี    

Read more

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:29 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ ร่วมเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม "Mulberry In Love" ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่      

Read more

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งทีมงานศูนย์ฯ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนภายในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่            

Read more

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง 61 ณ บ้านสบสาหนองฟาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม พื้นที่ 70 ไร่ และบ้านใหม่ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม พื้นที่ 150 ไร่ ซึ่งทำการปักดำเสร็จสิ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-30 มกราคม 2561 และ 27...

Read more

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ"การผลิตข้าว" วิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 13 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมีนางสาวศรีสกุล ทำดี หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และนายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยาย/นำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่     

Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

21-02-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรเคมี จำนวน 30 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมี นายประพจน์ พรหมฟัง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ และ นายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยาย/นำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่      

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

265,350

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  174,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 257,075 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078