Qeen

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

10-08-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่2/2561 เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่มให้ทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน       

Read more

วันทึ่ 10 สิงหาคม 2561

10-08-2561 Hits:4 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

             

Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

10-08-2561 Hits:4 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่       

Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

10-08-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูฝน 2561 ณ บ้านแท่นคำ และ บ้านข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ 158 ไร่ และ 108 ไร่ ตามลำดับ โดย บ้านแท่นคำ เริ่มทำการปักดำ จำนวน 20 ไร่ คาดว่าจะเสร็จสิ้นวันที่ 20...

Read more

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

10-08-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

 นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลภาคเหนือ อีสาน การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

05-08-2561 Hits:7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

05-08-2561 Hits:4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

05-08-2561 Hits:6 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

05-08-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ถ่ายทอดความความรู้เรื่องข้าวพร้อมสาธิตการทำนาร่วมกับนักเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน          

Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

03-08-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นายนำพา จันทร์วงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระศักดิ์ มูลตุ้ย เจ้าหน้าที่โครงการเกษตรฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร)โดยมีนายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไชยปราการอ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่     

Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

03-08-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนำพา จันทร์วงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง(หนองปลิง) ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน         

Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

03-08-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

03-08-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

วันที่26 กรกฎาคม 2561

03-08-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่โครงการช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวจัดกิจกรรม"วันเราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่        

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

03-08-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

03-08-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561และ วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่      

Read more

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

03-08-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS แบบกลุ่ม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านล้อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวนเกษตรกร 48 ราย   

Read more

วันที่23 กรกฎาคม 2561

03-08-2561 Hits:4 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแก้ว วัดดอยเปา วัดตองกาย ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

Read more

                      เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
90,825
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
120,275
21
525
สันป่าตอง 1 
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 60
170,450
9.50
237.50
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 60 
203,275
9.50
237.50
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 60
13,025
9.50
237.50

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078