Black Ribbon

122779549

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข…

03-01-2560 Hits:27 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมการประกาศยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ประจำปี 2560

Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายวิวัฒน์ เอื้อง…

14-12-2559 Hits:37 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 

Read more

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการคัดเลือ…

12-12-2559 Hits:31 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

  วันที่  9 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์ ภาคเหนือบนปี 2560

Read more

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้…

30-11-2559 Hits:47 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีธรรมสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

Read more

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้…

30-11-2559 Hits:61 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2559

Read more

วันที่ 28 พฤศจิกายน2559 นายวิวัฒน์ เอื้อ…

29-11-2559 Hits:54 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

  วันที่ 28 พฤศจิกายน2559 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่ 28 พฤศจิกายน2559 นายวิวัฒน์ เอื้อ…

29-11-2559 Hits:64 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 28 พฤศจิกายน2559 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุม VDO Conference

Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน2559 นายวิวัฒน์ เอื้อ…

24-11-2559 Hits:65 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

  วันที่ 22 พฤศจิกายน2559 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และนายประพจน์ พรหมฟังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแปลงนาสาธิต

Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้…

24-11-2559 Hits:59 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมพิธี รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมเกล้า

Read more

วันที่18 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้อ…

19-11-2559 Hits:68 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่18 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดลำพูน  

Read more

วันที่15 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้อ…

16-11-2559 Hits:62 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

  วันที่15 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และคณะทำงาน ร่วมกิจกรรมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการสาธิตการจัดทำแปลงส่งเสริมการทำนาดำแบบครบวงจร

Read more

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สาขาพืชไร่ ภาคว…

16-11-2559 Hits:54 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จำนวน 57 คน ศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

Read more

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559นายประพจน์ พร…

16-11-2559 Hits:45 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

  วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 59 พร้อมคัดเลือกเกษตรเข้าร่วมโครงการ

Read more

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้…

15-11-2559 Hits:42 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2559

Read more

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายวิวัฒน์ เอื้อ…

05-11-2559 Hits:58 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

 

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 16 มกราคม 2560

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ(25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย (ฝน59) 200,000 21 525
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย (ฝน59) 100,000 20 500